Υπεύθυνες Δηλώσεις για τις απολαβές όλων των δημοσίων υπαλλήλων

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται το σύνολο των (καθαρών) ποσών του αντίστοιχου εξαµήνου, όπως προκύπτει από τον συνυποβαλλόµενο πίνακα.

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ν.1256/1982

Με τα πρακτικά της 2ης Γενικής Συνεδρίασης

της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 31ης Ιανουαρίου 2001, ανατέθηκε στην Υπηρεσία µας (13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του ν.1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα….».

Κατόπιν αυτού, παρακαλούµε να µεριµνήσετε

για τη συγκέντρωση και διαβίβαση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα αριθ. 4445/1982 (ΦΕΚ 602 Β) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, υπευθύνων δηλώσεων για το Β΄ εξάµηνο 2017 και το Α΄ εξάµηνο 2018, σύµφωνα µε το έντυπο που έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elsyn.gr  στη διαδροµή Υπηρεσίες/Έντυπο δήλωσης πρόσθετων αποδοχών.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται το σύνολο των (καθαρών) ποσών του αντίστοιχου εξαµήνου, όπως προκύπτει από τον συνυποβαλλόµενο πίνακα.

Στον πίνακα θα καταχωρούνται από τους υπόχρεους, κατά µήνα:

α) οι µηνιαίες αποδοχές της κύριας απασχόλησης,

β) τυχόν εισπραττόµενα ποσά από συντάξεις και

γ) οι πρόσθετες αποδοχές από οποιαδήποτε άλλη θέση ή απασχόληση στο ∆ηµόσιο Τοµέα, η οποία θα περιγράφεται αναλυτικά.

∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα:

– οι δηλώσεις υποβάλλονται για κάθε εξάµηνο

από τους υπόχρεους στη µονάδα προσωπικού της κύριας θέσης τους, η οποία πρέπει να βεβαιώνει το ύψος των µηνιαίων αποδοχών κάθε δικαιούχου από τη θέση αυτή.

Για τις δηλούµενες πρόσθετες αµοιβές

από λοιπούς φορείς, θα συνυποβάλλονται βεβαιώσεις αποδοχών, συµβάσεις ή λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά, από όπου να προκύπτει το ύψος των αµοιβών ή συντάξεων, το χρονικό διάστηµα που αφορούν καθώς και η τυχόν ένταξη στις εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (π.χ. αµοιβές από προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους).

– Σε περίπτωση µη ύπαρξης πρόσθετων αµοιβών,

δεν απαιτείται η διαβίβαση αρνητικής δήλωσης στην Υπηρεσία µας.

– ∆εν απαιτείται η διαβίβαση στην Υπηρεσία µας

υπευθύνων δηλώσεων µισθοδοτούµενων για τους οποίους οι πρόσθετες (πέραν των τακτικών) αµοιβές που λαµβάνουν αφορούν αποκλειστικά σε εργασία παρασχεθείσα στον ίδιο φορέα (π.χ. υπερωρίες, εφηµερίες) και δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών, κατά τις κείµενες διατάξεις, κατόπιν του προβλεπόµενου ελέγχου από τον εκκαθαριστή.

– τα ποσά των πρόσθετων αµοιβών

θα περιλαµβάνονται στη δήλωση του µήνα κατά τον οποίο παρασχέθηκε η εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου είσπραξης αυτών.

Σε περίπτωση που εισπράττονται αµοιβές

που ανατρέχουν σε παρελθόντα εξάµηνα, για τα οποία είτε δεν έχει υποβληθεί δήλωση είτε έχει υποβληθεί χωρίς να περιλαµβάνει τις ανωτέρω αµοιβές, θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου οι υπεύθυνες δηλώσεις για τα οικεία διαστήµατα, πλήρως συµπληρωµένες, σε αντικατάσταση των προηγούµενων.

Σηµειώνεται εν προκειµένω ότι

εφόσον οι δεδουλευµένες αµοιβές ενός εκάστου εξαµήνου δεν έχουν καταβληθεί στο δικαιούχο εντός της εκ του νόµου προθεσµίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1256/1982 για το ίδιο εξάµηνο (ήτοι το α΄ δεκαπενθήµερο µηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα για το εξάµηνο που έχει προηγηθεί), θα πρέπει η υποβολή της δήλωσης να γίνεται αµελλητί µετά την ολοκλήρωση της είσπραξης, µε ευθύνη του λαβόντος.

Υπενθυµίζεται ότι η παράλειψη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.

Σε περίπτωση άρνησης υποβολής εκ µέρους των υπόχρεων, παρακαλούµε να µας το γνωρίσετε µε έγγραφό σας.

Οι αρµόδιοι εκκαθαριστές

οφείλουν να παρακρατούν από τους δικαιούχους τα επιπλέον ποσά, εφόσον διαπιστώνουν ή λαµβάνουν γνώση υπέρβασης των υπό των διατάξεων των άρθρων

α) 104 παρ.2 του ισχύοντος Συντάγµατος,

β) 21 παρ.3 και 28 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α) και γ) 156 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α), οριζοµένων ορίων απολαβών τους.

Υπενθυµίζεται τέλος ότι,

µετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.13 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/99 Α΄), σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4387/2016, για την καταβολή αποδοχών σε συνταξιούχους του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ.6 του ν.1256/1982, που προσλαµβάνονται ή απασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα, είναι απαραίτητη η βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Υπηρεσίας Συντάξεων ότι δηλώθηκε η κατοχή της θέσης.

Υπογράφει

Η EΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΡΟΥ

Το έγγραφο

Αθήνα, 20/12/2017 Αριθµ. πρωτ. : 81770

Υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

13η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ταχ. ∆/νση : Βουρνάζου 4 & Τσόχα Τ.Κ. 115 21, Αθήνα

Πληροφορίες

Ε. Λούβαρη Τηλέφωνα : 2131309565, 566 FAX : 2131309565

Η υπεύθυνη δήλωση ΕΔΩ: DILOSI_polythesia

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Η απόφαση για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Ξεκινά άμεσα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πού καταλήγουν οι ειδικοί: Γυμνάσια – Λύκεια στις 25/1, click in shop, click away 18/1

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Των μαθητών η Ξαστεριά! (vid)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Δεν θα γίνουν εξ αποστάσεως διαγωνίσματα σε Γυμνάσια και Λύκεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ιστοσελίδα διαφημίζει λύση θεμάτων την ημέρα της εξ αποστάσεως εξέτασης, για να περάσουν το μάθημα οι φοιτητές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΥΠΑΙ.Θ.: “FAKE NEWS από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Παιδεία. Δήθεν συγκρούονται με τα ιδιωτικά σχολεία, ενώ εγγράφουν σε αυτά τα παιδιά τους”

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password