Η απόφαση για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Ξεκινά άμεσα

Το Mathe εξασφάλισε σε αποκλειστικότητα το σχέδιο της απόφασης για την  αυτοαξιολόγηση των σχολείων.

Η Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων θα ξεκινήσει σύμφωνα με το σχέδιο, αμέσως μετά από την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων.

Στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας :

 • η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων που επιδιώκουν την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/-τριών,
 • η ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών,
 • η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
 • η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική κοινότητα.

Συνεχής διαδικασία η αυτοαξιολόγηση των σχολείων

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών  σημείων, των αδυναμιών αλλά και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα.

Σε τι θα συμβάλει η αυτοαξιολόγηση

Στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

α) της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,

β) της διοικητικής λειτουργίας, και

γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Βασικός φορέας της διαδικασίας

Του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα

Η αυτοαξιολόγηση των σχολείων θα εφαρμόζεται

Κάθε χρόνο

Την ευθύνη για την υλοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης

Έχει ο/η Διευθυντής/-ύντρια του σχολείου.

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους

 • Η σχολική μονάδα συντάσσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ύντριας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ
 • Λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό.

Τα 3 στάδια της αυτοαξιολόγησης

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αφορά στον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και στον εντοπισμό των θεματικών αξόνων, των τομέων δηλαδή που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη μάθηση των μαθητών/-τριών ή/και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι δυνατό να βελτιωθούν.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

 • θέτει στόχους και
 • συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση των στόχων αυτών.

Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αφορά στην υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνολικά και οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν, αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται.

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού.

Εάν ο Σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό́ ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή́ Εκπαιδευτικού́ Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αφορά στην αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, καθώς και (β) των επιμέρους Σχεδίων Δράσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους.

Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/-ύντρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον Σύλλογο Διδασκόντων, για να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ από 15 έως 25 Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 5

Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, και αποτυπώνει:

 1. τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.). Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της.
 2. το αποτέλεσμα της αποτίμησης των λειτουργιών της σχολικής μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στους θεματικούς άξονες εστίασης (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης),
 3. την τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής, με επισύναψη σχετικών τεκμηρίων,
 4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των τριών λειτουργιών της σχολικής μονάδας
 5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλογικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας
 6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που υλοποιήθηκαν και το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί
 7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των Δράσεων
 8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις για αξιοποίησή τους
 9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις
 10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Αυτά που φαίνεται να είναι «κόκκινο πανί» για τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών είναι τα ακόλουθα:

 • Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο στο 2ο στάδιο της υλοποίησης.
 • Οι παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή́ Εκπαιδευτικού́ Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης, στο 2ο στάδιο της υλοποίησης.
 • Η υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του στο τελικό στάδιο της αυτοαξιολόγησης
 • Η συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου στο τελικό στάδιο της αυτοαξιολόγησης.

Για την προετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχ. έτους 2020-21):

 • Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια του σχολείου,

μέχρι το τέλος Φερουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.

 • Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών,

οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

 • Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων

συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των θεματικών αξόνων).

 • Στις αρχές Ιουνίου,

οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, με τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.i). 

 • Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας (άρθρο 5.1),

όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της.

 • Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης

μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.ii).

 • Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης

συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iii).

 • Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iv).

Σε επόμενο ενημερωτικό θα σας παρουσιάσουμε και τι θα περιλαμβάνουν οι εκθέσεις:

 • των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης
 • των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
 • της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και
 • του Ι.Ε.Π.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πού καταλήγουν οι ειδικοί: Γυμνάσια – Λύκεια στις 25/1, click in shop, click away 18/1

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Των μαθητών η Ξαστεριά! (vid)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Δεν θα γίνουν εξ αποστάσεως διαγωνίσματα σε Γυμνάσια και Λύκεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΥΠΑΙ.Θ.: “FAKE NEWS από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Παιδεία. Δήθεν συγκρούονται με τα ιδιωτικά σχολεία, ενώ εγγράφουν σε αυτά τα παιδιά τους”

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password