Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων | Εγκύκλιος

Εκδόθηκε νέα εγκύκλιος απο το υπ.Παιδείας με θέμα “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων” και ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων ΑγωγήςΣταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2020-2021

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό αποτελεί διαδικασία η οποία στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες/ικανότητες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξής τους.
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί διδακτικό αντικείμενο (στην Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ), καθώς και θεματική ενότητα των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι ο βασικός υποστηρικτικός θεσμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και εποπτεία των εν λόγω προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Σ.Υ σε:

α. μαθητές, γονείς/κηδεμόνες:

αα) σε ομαδικό επίπεδο (στο σχολείο και ανά τμήμα), ενημέρωση και υποστήριξη ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές
μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, πληροφόρηση για ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής και τις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης και τις εκάστοτε μεταβολές τους, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,

ββ) σε ατομικό επίπεδο, υπηρεσίες συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών/τριών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την καλλιέργεια αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση ικανότητας αξιολόγησης, εκτίμησης κινδύνου και λήψης αποφάσεων ως προς τη διαχείριση/αντιμετώπιση δυσκολιών σε συνάρτηση πάντοτε με τα στοιχεία προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή,

β. εκπαιδευτικούς

 • ευαισθητοποίηση και υποστήριξη ως προς τα θέματα συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό,
 • συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, αντιμετώπισης των αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων.

Χρονική Διάρκεια Προγραμμάτων
Τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν διάρκεια τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και
μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Υλοποίηση των Προγραμμάτων σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας υλοποιούνται:

 • Στα Γυμνάσια, Γενικά/ Επαγγελματικά Λύκεια εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα που εκπονούνται στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
 • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιούνται και εντός του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

 

 

Συγκρότηση Μαθητικών Ομάδων

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την εκπόνηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας συγκροτούν μαθητικές ομάδες όπως παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας:
Α) Γενική Εκπαίδευση:

 • από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος.

Β) Επαγγελματική Εκπαίδευση:

 • από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος.

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται:

 • από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος.

Ενδεικτικοί Τομείς Θεματολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Προκειμένου να προωθηθεί η επαγγελματική καθοδήγηση ως διαδικασία της σχολικής εκπαίδευσης, προτείνεται τα θέματα μελέτης των προγραμμάτων να εντάσσονται στους ακόλουθους έξι τομείς :

(1) Αυτογνωσία: δραστηριότητα που απαιτεί την αυτοκατανόηση των μαθητών με βάση τη γνώση σχετικά με τον εαυτό τους.
(2) Πληροφορίες σταδιοδρομίας: δραστηριότητα που απαιτεί από τον μαθητή να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα επαγγέλματα και την καριέρα μέσα από αυτά.
(3) Ερευνητική εμπειρία: δραστηριότητα που απαιτεί από τους μαθητές να αποκτήσουν γνώση των επαγγελμάτων μέσα από δική τους έρευνα.
(4) Συμβουλευτική: δραστηριότητα που απαιτεί από τους μαθητές να αποκτήσουν γνώση του εργασιακού χώρου και της αγοράς εργασίας, μέσω παροχής συμβουλών και επικοινωνίας σχετικά με τα σχέδια σταδιοδρομίας τους από εξειδικευμένα άτομα.
(5) Προετοιμασία για τη μετάβαση από το σχολείο: δραστηριότητα και βοήθεια σχετικά με την απασχόληση, είσοδο σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, στην αγορά εργασίας κ.λπ.
(6) Παρακολούθηση: δραστηριότητα παρακολούθησης αποφοίτων προηγουμένων ετών, για ανάπτυξη προβληματισμού και συζητήσεων

Ενδεικτικά Θέματα

Επαγγέλματα και τομείς παραγωγής (πρωτογενής/δευτερογενής/τριτογενής)

Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη & καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής

 • Επαγγέλματα και αγορά εργασίας
 • Ισότητα στην πρόσβαση στην εργασία
 • Επιχειρηματικότητα
 • Ψηφιακές δεξιότητες και νέα επαγγέλματα
 • Η αξία των ήπιων δεξιοτήτων/ικανοτήτων στην αγορά εργασίας
 • Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος
 • Γνωριμία με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης
 • Ήπιες δεξιότητες και σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα
 • Τοπικές αγορές εργασίας και επαγγέλματα

Κριτήρια επιλογής θεματικού περιεχομένου

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει, σε συνεργασία με τους μαθητές και μαθήτριες, το θεματικό περιεχόμενο του Προγράμματος, το οποίο προτείνεται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • να εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, προκειμένου να ενεργοποιούνται εσωτερικά κίνητρα και να διασφαλίζεται η συνοχή της μαθητικής ομάδας και η συνεργασία των μελών της,
 • να σχετίζεται άμεσα με τις προσωπικές/κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών/τριών και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους,
 • να διέπεται από στοιχεία καινοτομίας ως προς τις διδακτικές/ερευνητικές προσεγγίσεις,
 • να μπορεί να εξεταστεί και να αναλυθεί πολύπλευρα στο πλαίσιο της διαθεματικής/διεπιστημονικής προσέγγισης και να υποστηρίζει τους διδακτικούς σκοπούς και στόχους του Προγράμματος Σπουδών,
 • να δίνει τη δυνατότητα ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων/δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων του προγράμματος,
 • να προάγει τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία και ιδίως την τοπική,
 • να ενθαρρύνει δημοκρατικές συμπεριφορές που διέπονται από τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διαφορετικότητας,
 • να δίνει τη δυνατότητα εμπλοκής όλων των μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τις ξεχωριστές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις κάθε μαθητή/τριας,
 • να ενισχύει την πεποίθηση των μαθητών/τριών ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες, να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

 

Μετακινήσεις μαθητών/τριών

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12- 2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.Οικ.69543/Β΄4810/31-12-20 ΚΥΑ «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων […] για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία τους», καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις του COVID-19.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη: Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβή, εκπαιδευτικό προσωπικό στους Δήμους
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μπορούν να εντοπιστούν οι εισβολείς στις ηλεκτρονικές τάξεις!

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password