Προκήρυξη Ι.Ε.Π. για την Τράπεζα θεμάτων: 4€ το θέμα!

Προκήρυξη ΙΕΠ για την Τράπεζα θεμάτων: 4€ το θέμα!

Ομάδα επιλογής θεμάτων δημιουργεί  το ΙΕΠ για την τράπεζα θεμάτων που έχει ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει από φέτος για τους μαθητές της Α Λυκείου.

Ειδικότερα με σημερινή του πρόσκληση το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκηρύσσει  θέσεις Συντονιστών καθώς και θέσεις θεματοδοτών  για την υποστήριξη της δημιουργίας και χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ).

Πιο συγκεκριμένα το ΙΕΠ, απευθύνει πρόσκληση για 9 θέσεις συντονιστών που θα συγκροτήσουν την Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων  ανά γνωστικό αντικείμενο  και για  ενενήντα (90)  Θεματοδότες/ Αξιολογητές  που θα συγκροτήσουν τις ειδικές Επιστημονικές Ομάδες ανά μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 27-11-2020 έως 10-12-2020 και μέχρι τις 15:00

Το μητρώο αυτό στην τελική του συγκρότηση θα αποτελείται από 25 Συντονιστές και 450 θεματοδότες.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά ειδικότερα τις εξής θέσεις: 

 

Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιεί την πρόσκληση για νέα γνωστικά αντικείμενα ή για νέες θέσεις.

Σε επόμενη φάση το μητρώο θα συμπληρωθεί με εμπειρογνώμονες και για τα άλλα γνωστικά αντικείμενα θα είναι τα εξής: 


Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

 Για τις θέσεις των Συντονιστών: Εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Για τις θέσεις των Θεματοδοτών/ Αξιολογητών Εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής . Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΙΕΠ, δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα που υπηρετούν στο ΙΕΠ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι τα παρακάτω: 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

Η αμοιβή για τους συντονιστές ορίζονται στα 480 ευρώ για κάθε ανθρωπομήνα και για τους θεματοδότες στα 4 ευρώ για κάθε θέμα. 

Το ανώτατο όριο θεμάτων που μπορεί να δώσει κάθε θεματοδότης είναι 600.

Οι αμοιβές αναλυτικά:

Η αμοιβή, για τα στελέχη της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής θεμάτων ορίζεται στα τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ ανά ανθρωπομήνα μερικής απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ (η αμοιβή αφορά στο 1/4 του ανθρωπομήνα και υπολογίζεται σε 42 ώρες). 

Η αμοιβή, για κάθε Θεματοδότη/Αξιολογητή υπολογίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά θέμα συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ. Από την Τ.Θ.Δ.Δ. κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα, είτε ενότητες θεμάτων. 

Ως θέμα νοείται κάθε εξεταστικό αντικείμενο που βαθμολογείται με το 1/4 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (25 μονάδες). 

Κάθε ενότητα θεμάτων βαθμολογείται με το 1/2 της εκατοντάβαθμης κλίμακας (50 μονάδες) και θεωρείται ότι αποτελείται από δύο (2) θέματα. 

Με απόφαση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται σε ποιο μάθημα επιλέγονται θέματα ή ενότητα θεμάτων. Για κάθε θέμα θα απασχολούνται 2 στελέχη, ένας στο ρόλο του Θεματοδότη και ένας στο ρόλο του Αξιολογητή. Στις ανωτέρω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι και τυχόν φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως τυχόν προκύπτουν από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

 Η εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής θεμάτων υπολογίζεται σε έως οκτώ (8) ανθρωπομήνες μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα καλυφθούν μέχρι 31/07/2023. 

Κάθε Θεματοδότης/Αξιολογητής δύναται να συγγράψει, διορθώσει και αξιολογήσει έως εξακόσια (600) θέματα. Η παραλαβή των παραδοτέων των Θεματοδοτών/Αξιολογητών, θα πραγματοποιείται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του Συντονιστή και εισήγησης του Υπεύθυνου του Έργου προς έγκριση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Η παραλαβή των παραδοτέων των Συντονιστών, θα πραγματοποιείται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του Υπεύθυνου Έργου και της έγκρισης από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Η πληρωμή των Θεματοδοτών/Αξιολογητών θα γίνεται κάθε τετράμηνο με βάση τον αριθμό των θεμάτων που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Η πληρωμή Συντονιστών θα γίνεται με τη συμπλήρωση ενός πλήρους ανθρωπομήνα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 27-11-2020 έως 10-12-2020 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

Οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία: 

  1. ΕΡΓΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΜΗΤΡΩΑ 
  2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo –> ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΠΙΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ»  «ΟΔΗΓΙΕΣ» 

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης ο/η Υποψήφιος/α αποδέχεται πλήρως τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Η πρόσκληση εδω!

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password