Θα αξιολογείται ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33 Α΄) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων

α) Τον αντιπρόεδρο της Αρχής, ως Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, με αναπληρωτή του, ένα μέλος του Συμβουλίου της Αρχής,

β) ένα μέλος άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και

γ) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενο από άλλο φορέα κατόπιν επιλογής με τη διαδικασία του εδαφίου 5, της παρ. 1 του άρθρου 21, του ν. 4369/2016.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

 Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), το άρθρο 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164) και το άρθρο 57 του ν.4692/ 2020 (Α΄ 111),
 2. τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
 3. τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 4. τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,
 5. τις διατάξεις του π.δ./τος 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 6. την ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (Β΄ 4434) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016».
 7. την ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03.03.2017 (ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή».
 8. την Φ.253/18800/Β6/10.02.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 67) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων» και την 44/ΕΟΕ/26.03.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 205) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων»,
 9. την 161/ΕΟΕ/22.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 620) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων», 10. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Τη σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων», Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 21, του ν. 4369/2016, με έδρα το κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι.
 2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται ως ακολούθως:

α) Τον αντιπρόεδρο της Αρχής, ως Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, με αναπληρωτή του, ένα μέλος του Συμβουλίου της Αρχής,

β) ένα μέλος άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και

γ) έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενο από άλλο φορέα κατόπιν επιλογής με τη διαδικασία του εδαφίου 5, της παρ. 1 του άρθρου 21, του ν. 4369/2016.

 1. Χρέη Γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει μέλος του Συμβουλίου της Αρχής, με τον αναπληρωτή του.
 2. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16, στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, και στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 του ν. 4369/2016.

 3. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
 4. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το έγγραφο

Μαρούσι: 21/10/2020

NATIONAL EXAMS ORGANIZATION Αρ. πρωτ. : 221/ΕΟΕ

Υπογράφει

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 ΤΚ-Πόλη : 15180 Μαρούσι

Πληροφορίες: Κ. Παπαμεντζελόπουλος Τηλέφωνο : 210-3443841, 3871 Email : eoe@minedu.gov.gr 2

Δείτε ακόμα

Έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη: Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβή, εκπαιδευτικό προσωπικό στους Δήμους

Μάνος Παυλάκης: Για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Από σήμερα η υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συνεχίζουν με άλλο τρόπο το “φύγε εσύ έλα εσύ” των αναπληρωτών

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου

Παράταση lockdown των σχολείων μέχρι 7 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο οι αποφάσεις

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password