Ποιος πήρε τον διαγωνισμό για τα τάμπλετ της τηλεκπαίδευσης

Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης τμήματος 4, του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Ανάδειξη οριστικού αναδόχου-Κατακύρωση της προμήθειας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Εγκρίνουμε στο σύνολό του τα πρακτικά 11/4/19-11-2020 και 12/1/23-11-2020 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του θέματος, το οποίο αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του τμήματος 4 του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94821).
  2. Αποδεχόμαστε την αύξηση του φυσικού αντικειμένου του τμήματος 4 του διαγωνισμού κατά 15% με αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
  3. Αναδεικνύουμε ως οριστικό ανάδοχο του τμήματος 4 του διαγωνισμού του ανωτέρω 23 σχετικού, την εταιρεία: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε (α/α προσφοράς συστήματος 185269) ΑΦΜ: 093314039 ΔΟΥ Φ.Α.Ε.ΑΘΗΝΩΝ. ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 84, 12134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Τηλ.210-5732084 FAX: 210-5774852 της οποίας η προσφορά ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, αντί του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και πέντε λεπτών (1.462.210,05 €) πλέον Φ.Π.Α. (24%) τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (350.930,41 €).
  4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει όλους τους όρους της με αρ. πρωτ. Φ 478.6/120/92029/A2/14-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007032364 2020-07-15) διακήρυξης 05/2020, καθώς και της προσφοράς του, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 185269). Υπό την προϋπόθεση της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης – πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης στην εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.».

Το έγγραφο ΕΔΩ

Μαρούσι, 26-11-2020

Αρ. Πρωτ.: Φ.478.6/234/162114/Α2

Υπογράφει

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Email : akonstantaras@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Ανδρέας Κωνσταντάρας Τηλέφωνο : 210 344 2428 FAX : 210 344 2943

Κοινοποίηση:

  1. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  2. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εσωτερική διανομή:

  1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Γ’ Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού
  2. Γ.Δ.Σ.Σ.Π.Η.Δ.

Δείτε ακόμα

Παράταση lockdown των σχολείων μέχρι 7 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο οι αποφάσεις

Έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη: Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβή, εκπαιδευτικό προσωπικό στους Δήμους

Μάνος Παυλάκης: Για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Από σήμερα η υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συνεχίζουν με άλλο τρόπο το “φύγε εσύ έλα εσύ” των αναπληρωτών

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου

Πίσω έχει μείνει η ύλη στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password