ΕΚΤΑΚΤΟ: Ο αριθμός σπουδαστών στη Μαθητεία ανά περιοχή

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ.,ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 Τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό ΈτοςΤάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, μετά από προτάσεις των οικείων φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής:

1. Φορείς υποδοχής και αριθμός μαθητευομένων και σπουδαστών

O πίνακας ΕΔΩ

2. Ο αριθμός των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ανέρχεται σε 4.808.

3. Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δέσμευσης πίστωσης για τα έτη 2020-2021, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ.,ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) όπως ισχύει.
 2. Την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄65), όπως επαναπροσδιορίστηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 1586/1986 (Α’ 37).
 3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
 4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
 5. Τις περ. α και θ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146).
 6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
 7. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’193), όπως ισχύει.
 8. Το άρθρο 66 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
 9. Το Β.Δ. 3/06-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών − τεχνιτών» (Α΄ 157).
 10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
 12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
 13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 14. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
 15. Το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α΄110).
 16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 17. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 18. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
 19. την με αριθμ. Υ70/30-10-20 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).
 20. Τη με αριθμ. 26385/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β’ 491).
 21. Τη με αριθμ. Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 3892).
 22. Τη με αριθ. Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β’ 2117).
 23. Τη με αριθμ. οικ.14918/267/9-4-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν.3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2020» (Β’ 1463), καθώς και για το 2021 την όμοια κανονιστική πράξη που θα εκδοθεί.
 24. τη με αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
 25. Τη με αριθμ. 77324 /Υ1/19-6-2020 Πρόσκληση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ..
 26. Τη με αριθμ. οικ. 40499/2161/6-10-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 27. Τις με αριθμ. 4465/98/25-8-2020, 4724/101/8-9-2020 και 5505/104/22-9-2020 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
 28. Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων υποδοχής ή αποφάσεις των ανώτατων μονοπρόσωπων ή συλλογικών οργάνων, καθώς και οι αναλήψεις υποχρέωσης για τα έτη 2020-2021.
 29. Την ανάγκη έγκαιρου καθορισμού του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) για την υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας στον χώρο εργασίας, για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.
 30. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021 προκαλείται δαπάνη που αφορά: α) την επιδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα σχετικά 21, 22 και 23 του προοιμίου β) την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής:

Μέγιστη δαπάνη ύψους έως επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (7.919.356,5€), σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής: για το 2020: έως δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (2.613.387,65€) και για το 2021: έως πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (5.305.968,85€). Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων/σπουδαστών στις θέσεις μαθητείας.

 1. Τη με αριθμ. Φ1/Γ/540/146788/Β1/27-10-2020 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το έγγραφο

Αθήνα, 16/11/2020
 Αριθμ. Πρωτ: 47100/1176

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Αλεξομανωλάκη
Τηλ.: 213 1516 071
FAX: 210 5295400
E-mail: kalexomanolaki@ypakp.gr

Υπογράφουν

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δείτε ακόμα

Παράταση lockdown των σχολείων μέχρι 7 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο οι αποφάσεις

Έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη: Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβή, εκπαιδευτικό προσωπικό στους Δήμους

Μάνος Παυλάκης: Για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Από σήμερα η υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συνεχίζουν με άλλο τρόπο το “φύγε εσύ έλα εσύ” των αναπληρωτών

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου

Πίσω έχει μείνει η ύλη στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password