Πρώτη προσέγγιση στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Με το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση και Διά βίου Μάθηση που κατέθεσε σήμερα στη διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας,  επιχειρείται πιο συστηματικά ίσως από πότε, η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς σε τοπικό περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Φιλοδοξία του νομοσχεδίου όπως άλλωστε αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Το  Εθνικό Σύστημα  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Κομβικά σημεία του νομοσχεδίου φαίνεται να είναι η  ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η κοινωνική λογοδοσία, καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Ποιοι είναι οι φορείς που εποπτεύουν- οργανώνουν το  Εθνικό Σύστημα  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.);

Οι φορείς που εποπτεύουν το  Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. είναι:

α) Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

β) Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

γ) Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή

δ) Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.),

Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται στα 3 επίπεδα της ΕΣΕΕΚ; 

Στο επίπεδο 3 προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) διετούς φοίτησης επιπέδου 3 για αποφοίτους Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
 • Στο ίδιο επίπεδο θα βρίσκονται και  οι σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ που συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
 • Καθιερώνονται κοινές διαδικασίες πιστοποίησης για Ε.Σ.Κ. και σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Στο επίπεδο 4 προβλέπονται  τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων στα οποία οι μαθητές εισέρχονται με βάση το βαθμό του Απολυτηρίου Γυμνασίου.
 • Τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. γίνονται Κέντρα Επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών επαγγελματικών ειδικοτήτων.
 • Στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. τοποθετούνται και διδάσκουν, ύστερα από αίτησή τους,  καθηγητές με αυξημένα προσόντα.
 • Καθιερώνεται Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας.

Στο επίπεδο 5 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Α. ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ:

 • Ιδρύονται Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ.
 • Προβλέπονται ξενόγλωσσα τμήματα για αλλοδαπούς με δίδακτρα .
 • Ιδρύεται γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας σε κάθε Ι.Ε.Κ.
 • Τα Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Προβλέπεται κοινωνική λογοδοσία όλων των ΙΕΚ, με βάση δείκτες όπως  ο αριθμός των αποφοίτων τους που προσήλθαν σε εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο  βαθμός επιτυχίας τους,  καθώς  και το ποσοστό ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
 • Θα υπάρχει ευελιξία στη  δημιουργία νέων ειδικοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας σύμφωνα με τις προτάσεις και τις διαπιστώσεις του Κεντρικού Συμβουλίου  και των Περιφερειακών Συμβουλίων.
 • Θεσπίζεται η εξ αποστάσεως κατάρτιση

Για τους σπουδαστές – απόφοιτους:

 • Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα γίνονται εξετάσεις από τα συναφή Πανεπιστημιακά Τμήματα.
 • Η αμοιβή της Μαθητείας των μαθητευόμενων στα Ι.Ε.Κ., θα διαμορφωθεί στο 100% του κατώτατου ημερομισθίου.
 • Η θεωρητική ή και εργαστηριακή κατάρτιση των σπουδαστών των ΙΕΚ θα μπορεί να γίνεται και σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το ίδιο θα ισχύει και για την πρακτική άσκηση ή για μέρος της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που θα μπορεί πραγματοποιείται σε μονάδες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το Μεταλυκειακό έτος και την τάξη μαθητείας

 • Οι ειδικότητες θα καθορίζονται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Θα επικαιροποιηθούν οι υπάρχοντες ή θα γίνουν νέοι οδηγοί Κατάρτισης, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων.

Για τους μαθητέςαποφοίτους:

 • Αύξηση αμοιβής για την οκτάωρη εργασία σε παραγωγικές μονάδες.
 • Το εργαστηριακό μάθημα θα μπορεί να γίνεται και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Θα μπορεί να γίνεται και σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Θα υπάρχει και για τους αποφοίτους Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. διαδρομή προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Θα καθοριστούν κοινές διαδικασίες πιστοποίησης για όλους τους σπουδαστές του επιπέδου 5.

Για  το εκπαιδευτικό προσωπικό:

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικής πρόσληψης αναπληρωτών για διδασκαλία στη  Μαθητεία, καθώς και για διοικητική υποστήριξη στα ΕΠΑ.Λ. Οι πόροι για τις προσλήψεις αυτές  θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ.

Διά Βίου Μάθηση

ΓΙΑ ΤΑ Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

 • Θεσμοθετούνται Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Σύμβουλοι Ψυχολόγοι των Σ.Δ.Ε.
 • Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των  Σ.Δ.Ε.  θα επιλέγονται σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε.
 • Προκειμένου να γίνει πρακτικά δυνατή η εγγραφή και παρακολούθηση από πρόσφυγες και μετανάστες, που έχουν απολυτήριο δημοτικού, θα αποσπώνται στα ΣΔΕ εκπαιδευτικοί για τα προπαρασκευαστικά τμήματα ελληνικής γλώσσας.

Σχετικά με την Ελληνομάθεια προβλέπεται ότι θα οργανωθούν από τη ΓΓΕΕΔΒΜ εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού και β) πολιτειακής εκπαίδευσης. Οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών που θα παρέχονται δωρεάν θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τέλος σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Διά βίου Μάθησης, καταργείται η διάκριση μεταξύ  ΚΔΒΜ Ι και ΚΔΒΜ ΙΙ και αυστηροποιείται το πλαίσιο για την πιστοποίηση των εισροών και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.

 

 

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password