Γιατί γίνονται νωρίτερα οι δηλώσεις για τις Πανελλαδικές!

Για πρώτη φορά φέτος οι δηλώσεις των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν όχι μέσα στο Μάρτιο όπως τις άλλες χρονιές αλλά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Στις δηλώσεις αυτές οι μαθητές συμπληρώνουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν. Φέτος οι δηλώσεις θα γίνουν αρκετά νωρίτερα γιατί  θα  ξεκινήσει για πρώτη φορά η διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων στα σχολεία. Οι  μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα ειδικά αυτά μαθήματα  στις πανελλαδικές προκειμένου να επιτύχουν σε συγκεκριμένες σχολές.

Αυτή την εβδομάδα με e-mail η αίτηση συμμετοχής

Αλλάζει ο χρόνος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το σχολικό έτος 2020-21 για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Πανεπιστήμια.

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο οι μαθητές εντός του μήνα Μαρτίου υποβάλλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, στην οποία συμπληρώνουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν.

Φέτος, για πρώτη φορά, π δήλωση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, με υπουργική απόφαση που αναμένεται, στην οποία οι υποψήφιοι θα καταγράψουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν καθώς και τα ειδικά μαθήματα, εφόσον επιθυμούν την εισαγωγή τους στις σχολές στις οποίες είναι υποχρεωτικά, όπως οι Αρχιτεκτονικές και οι ξένες φιλολογίες.

Γιατί νωρίτερα;

Μέχρι πέρυσι διδάσκοντα κάποια από τα ειδικά μαθήματα της Γ Λυκείου και ως επιλογή από το σύνολο των μαθημάτων.  Είχαμε έναν αριθμό μαθητών που επιθυμούσαν την εισαγωγή τους σε υψηλόβαθμες σχολές και ήταν υποχρεωτική η εξέταση σε ειδικό μάθημα και δεν τους το πρόσφερε το δημόσιο σχολείο με αποτέλεσμα να προσφεύγουν στα φροντιστήρια.

Παράγοντες του Υπουργείου διατείνονται ότι με την ηλεκτρονική αίτηση ήδη από τον Νοέμβρη θα γίνει η καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας για το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους υποψηφίους στη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων.

Έτσι στη συνέχεια θα προχωρήσουν στη δημιουργία τμημάτων ανάλογα με τον αριθμό και τις περιοχές στις οποίες εδρεύουν οι μαθητές.

Τα τμήματα αυτά δεν θα αφορούν μεμονωμένα την κάθε σχολική μονάδα αλλά ομάδες σχολείων.

Νέο περιβάλλον

Φέτος επίσης έχει θεσμοθετηθεί η «ένωση» της ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών με την ομάδα προσανατολισμού των Σπουδών Υγείας.

Από τις αιτήσεις λοιπόν αυτές, θα μαζέψουν οι υπηρεσίες του υπουργείου, τον αριθμό των μαθητών που ανήκουν στην ομάδα προσανατολισμού (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών) και θα επιλέξουν ως εξεταζόμενο το μάθημα των Μαθηματικών (για τις σχολές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου) και τον αριθμό αυτών των τελειοφοίτων που ανήκουν στην ομάδα προσανατολισμού (Σπουδών Υγείας) που θα επιλέξουν το μάθημα της Βιολογίας (για τις σχολές του τρίτου επιστημονικού πεδίου).

Τι ισχύει για τα Ειδικά Μαθήματα

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ.

Οι ως άνω υποψήφιοι (μαθητές τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην Αίτηση-Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ειδικών μαθημάτων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

Παραθέτουμε το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις για την χρονική αλλαγή των αιτήσεων των υποψηφίων και για τα ειδικά μαθήματα

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5158, 21/11/2020

Αριθμ. Φ.251/159037/Α5 (1)

Τροποποίηση της υπόστοιχεία Φ251/25089/ Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

  1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «α) Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.».
  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «2. Την ανωτέρω Αίτηση Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση- Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα, αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου. Η Αίτηση Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
  3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Αριθμ. Φ.253/159090/Α5 (2)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Οι ως άνω υποψήφιοι (μαθητές τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην Αίτηση-Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ειδικών μαθημάτων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης – Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Με τη δήλωση των μαθημάτων που θα κάνουν φέτος από το Νοέμβριο, θα γίνει η διερεύνηση για το πόσοι και σε ποιες περιοχές δηλώνουν ειδικά μαθήματα.

Το Υπουργείο ανάλογα με τον αριθμό αυτό  θα δημιουργήσει τμήματα για τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων.

Τα τμήματα θα λειτουργούν σε ένα σχολείο και θα καλύπτουν μία ευρύτερη  ομάδα σχολείων της περιοχής.

Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσω e-mail στις σχολικές μονάδες θα έχουν και μία ακόμα σημαντική διαφορά σε σχέση με πέρσι:

Οι μαθητές που παρακολουθούν την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα δηλώσουν ως εξεταζόμενο μάθημα αυτό των μαθηματικών εφόσον θέλουν να εισαχθούν σε σχολές και τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου και το μάθημα της Βιολογίας εφόσον επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου.

Δείτε ακόμα

Κάντε ομάδες με τους μαθητές σας στο webex! 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

Κάντε τεστ (polling) για τους μαθητές σας στο webex. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

Λιγότερες σχολές θα δηλώνουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό 

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password