Τα μέλη της ομάδας για το λογισμικό του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Υπουργείου, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 1. Αντικείμενο της Ομάδας Αναλυτές- Προγραμματιστές Αρμοδιότητες:
 • Δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων
 • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογών και συστημάτων Αρμοδιότητες:
 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων υπηρεσιών και ρύθμιση των εξυπηρετητών με εργαλεία αυτοματοποίησης διαχείρισης συστημάτων
 • Τεστ αντοχής εφαρμογών
 • Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξυπηρετητών, διακομιστών και των υπηρεσιών
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση αποθετηρίου κώδικα με τη χρήση εξυπηρετητή
 • Ασφαλή αντίγραφα και επανάκτηση εφαρμογών
 • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Διαχειριστές Συστημάτων – Διαχειριστές Ασφάλειας Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής εικονικών και φυσικών εξυπηρετητών
 • Παρακολούθηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξυπηρετητών και των υπηρεσιών
 • Έλεγχοι ασφαλείας εφαρμογών και υποδομών
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων
 • Συγγραφή εκτενούς τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 1. Τρόπος λειτουργίας

Η Ομάδα θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και την εκτέλεση έργων για λογαριασμό της.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης, με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα: Εγκατάσταση, εκπαίδευση χρηστών και λειτουργία ΠΥΣΔΕ στις Περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, Εφαρμογές φορμών, παρακολούθηση και καθοδήγηση της «Μαθητείας 2020-2021» σε ό,τι αφορά τυχόν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Μαθητεία», εφόσον αυτό υλοποιηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Όλοι οι συνεργάτες καθημερινά ενημερώνουν την εφαρμογή διαχείρισης έργων στο http://ostmgmt.minedu.gov.gr.

Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των υπαλλήλων του Υπουργείου και των μελών ορίζεται το http://git.minedu.gov.gr.

 1. Ορισμός Συντονιστή και μελών της Ομάδας

Τα μέλη της ομάδας κατανέμονται στο Τμήμα Ε΄ Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως εξής:

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως μέλος.

ΖΑΦΕΙΡΔΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος.

ΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος.

ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ως μέλος.

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως μέλος.

ΤΣΙΑΝΑΣ ΝΑΟΥΜ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος.

Όποτε το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία, οφείλουν να εργάζονται για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και για διαφορετικό Τμήμα της, εκτός του Τμήματος Ε΄.

Συντονιστής της ομάδας ορίζεται ο κ. Ξυδέας Θεόδωρος, υπάλληλος στο Τμήμα Ε’ Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ο οποίος και θα δίνει αναφορά για λογαριασμό της ομάδας στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και δικτυακών Συστημάτων, με αναπληρωτές: τον κ. Πρασσά Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας και τον κ. Βρέτταρο Ιωάννη, υπάλληλο στο Τμήμα ΣΤ’ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων.

Στα μέλη της Ομάδας δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση και θα λειτουργεί εντός ή εκτός ωραρίου λειτουργίας, εφόσον καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η διάρκεια της ομάδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου της.

Με την έναρξη της παρούσης, καταργείται η υπ΄ αριθμ. 160371/Α4/14-10-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΧΔ4653ΠΣ-ΒΓ8) Υ.Α. με θέμα: «Συγκρότηση και Ορισμός μελών Ομάδας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».

Υπογράφει

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Το έγγραφο

Μαρούσι, 19/11/2020

Αρ. Πρωτ.: 158412/Α4

Το έγγραφο ΕΔΩ

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Πληροφορίες : Ι. Κατωπόδης E-mail : t11dm@minedu.gov.gr Τηλέφωνο : 210344 3606, 2691

Δείτε ακόμα

Προς άνοιγμα όλων των σχολείων

Οικονομική ενίσχυση μαθητείας στα ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ

Μαζικά τεστ σε μαθητές & εκπαιδευτικούς την άλλη βδομάδα

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password