Αιτήσεις για τη Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείο Παιδείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Τομέας Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση έντεκα (11) συνολικά θέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1 α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α 265) και ειδικότερα:

α. οκτώ (8) θέσεων κατηγορίας ΠΕ

β. δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΤΕ

γ. μία (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κατόχου πτυχίου ή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου θετικών επιστημών, με εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Τυχόν εμπειρία σε θέματα δράσεων Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, θα συνεκτιμηθούν ανάλογα.
 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κατόχου πτυχίου ή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών επίσης, με εμπειρία στην παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. Τυχόν εμπειρία σε θέματα δράσεων Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, θα συνεκτιμηθούν ανάλογα.
 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, με εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΕΚΤ και ειδικότερα στην υλοποίηση έργων κατάρτισης ή/και πρακτικής άσκησης ή/και μαθητείας
 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ με εμπειρία στην υλοποίησης έργων ΕΤΠΑ (προμήθεια εξοπλισμού)
 • Δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΠΕ με εμπειρία στην υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ με εμπειρία στον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
 • Μία (1) κατηγορίας ΠΕ, με εμπειρία στη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων και όλων των συναφών, με την προετοιμασία, διενέργεια και ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών, θεμάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ, κατόχου πτυχίου ή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου λογιστικών ή συναφών σπουδών
 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής προκειμένου να μεριμνά για την καλή λειτουργία των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικότερα να ασκεί τις εξής αρμοδιότητες :
 • Διαχειρίζεται συμβάντα που αφορούν τα συστήματα & τα δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών. Παρακολουθεί τη χρήση των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών και επεμβαίνει για την παροχή λύσεων σε προβλήματα που διαταράσσουν την καλή λειτουργία αυτών με την αντίστοιχη παραμετροποίηση του εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, δικτύωση κλπ). Διαχειρίζεται τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών. v Μέριμνα για την ανάπτυξη, διαχείριση, ορθή λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup).
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδας της ΕΔ ΕΣΠΑ www.epiteliki.minedu.gov.gr (ενημερώσεις, αναρτήσεις)
 • Διαχειρίζεται εξυπηρετητές εφαρμογών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων (web application/db servers).
 • Εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους χρήστες σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής.

Για την εν λόγω θέση θα συνεκτιμηθούν ως επιθυμητά προσόντα

ü η γνώση υλικών και αναλώσιμων σχετικά με το αντικείμενο εργασιών.

ü Γνώση προτύπων, τεχνικών και διαδικασιών λειτουργίας και ασφαλείας συστημάτων &δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών.

ü Γνώση εφαρμογών λογισμικού ενδιαφέροντος.

ü Αγγλική ορολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

καθώς και οι ειδικότερες γνώσεις σχετικά με :

ü Windows Server (2008/2016), Active Directory, Internet Information Server (IIS)

ü MySQL, MS-SQL Server

ü PHP

ü WordPress

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 • Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων με εμπειρία στη γνώση διαχείρισης πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τήρηση αρχείου και άλλων συναφών με τη διοικητική υποστήριξη των Μονάδων της ΕΔ, θεμάτων. Τυχόν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου θα συνεκτιμηθεί ανάλογα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην με αριθ. 47903/ΕΥΘΥ495/2016 (Β 1406) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ’αριθμ.10756/9-10-2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1343) και υπ’αριθμ. 17817/28-11-2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄2514), όπως ισχύουν».

Οι ανωτέρω θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα, ενώ σε κάθε περίπτωση η ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άτομα προς στελέχωση, πέραν των προαναφερόμενων κλάδων / ειδικοτήτων και κατηγοριών, βάσει των ως άνω σχετικών Υπουργικών αποφάσεων, των γενικότερων αναγκών της υπηρεσίας αλλά και των αιτήσεων που θα λάβει.

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, τκ. 15180 Μαρούσι, 1ος όροφος γραφείο 1031, με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ» είτε έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 08: 00 – 16:00 είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiteliki@minedu.gov.gr.

Η αίτηση (υπόδειγμα I) θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (υπόδειγμα II)
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15 μέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Πληροφορίες για την ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, την ΥΑ που αφορά την οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδεία του ΥΠΑΙΘ www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ, κα Παπασπύρο Βασίλειο (τηλ. 210 344 3302) και κα Γαλανοπούλου Ζωή (τηλ. 210 34402461).

Υπογράφει

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Το έγγραφο

Μαρούσι, 19-11-’20

Αριθμ. Πρωτ.: 4438

Πληροφορίες

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.epiteliki.minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Μαριορή Δεβετζή Τηλέφωνο : 210 344 2866 Φαξ : 210 344 2153 e-mail : mdevetzi@minedu.gov.gr

Το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε ακόμα

Μαζικά τεστ σε μαθητές & εκπαιδευτικούς την άλλη βδομάδα

Προς άνοιγμα όλων των σχολείων 

Κατάντια να κάνουν τηλεκπαίδευση οι μαθητές σε καφενείο

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password