Μαθητικός Διαγωνισμός Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας – Σκιτσοφρένεια

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του διαγωνισμού κ. Ιωάννη Κοσμά, από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ. 2106009800 εσωτ. 1169, email: skitsofrenia@acg.edu). Οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σκιτσοφρένεια@Pierce

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 113059/Δ2/01-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 13899/01-07-2020 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ. πρ. 921/30-06-2020 έγγραφο του Γενικού Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 42/27-08-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 7ου
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας Σκιτσοφρένεια@Pierce με τίτλο: «Χρόνος» που διοργανώνεται από το Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος κατά το σχολικό έτος 2020-2021, για μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω μαθητικού διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

 Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ότι αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

 Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα των παιδιών για τα καλλιτεχνήματα που θα προκύψουν, να επιστρέφονται τα μαθητικά έργα στους δημιουργούς τους, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο φορέας δύναται να κάνει χρήση των μαθητικών καλλιτεχνημάτων μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα).

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

 Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

 Οι διευθυντές/ντριες των σχολείων έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό, πριν την αποστολή των έργων. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

 Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password