Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες

Ποιοι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019, όπως ισχύει : «1) Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124)»

Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996), άρθρο 46, παράγραφος 4

1.α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ποιες παθήσεις ή καταστάσεις δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό μαθητών ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 26 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως ισχύει, αναφέρουν:

 • Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β’ 314), 48661/1974 (Β’ 607), 42373/1976 (Β’ 652), Γ2/3922/1984 (Β’ 3), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Οι αποφάσεις με αριθμό E1/550/1982 (Β’ 296), Ε3/96/1985 (Β’ 106), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.

ΥΑ 24945/2-3-1973 (ΦΕΚ 314/Β/9-3-1973) “Περί καθορισμού παθήσεων δικαιολογουσών την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών και την κατατακτήριαν εξέτασίν των“

Έχοντας υπ’ όψιν την παρ. 2 του Αρ. 2 του Ν.Δ. 1197/72 περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών αποφασίζομεν: καθορίζομεν τας παθήσεις τας δικαιολογούσας την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και την παραπομπήν των εις κατατακτήριον εξέτασιν ως ακολούθως:

 1. Ορθοπεδικαί παθήσεις οστών και αρθρώσεων έχουσαι ανάγκην μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως προς θεραπείαν.
 2. Τετραπληγίαι, παραπληγίαι, ημιπληγίαι, σπαστικαί ή χαλαραί.
 3. Χορεία
 4. Αθέτωσις
 5. Χρόνιαι νευρολογικαί νόσοι ήτοι: μυοπάθειαι ή εγκεφαλοπάθειαι καθιστώσαι αδύνατον την κανονικήν βάδισιν.
 6. Λέπρα εις το στάδιον της μεταδόσεως
 7. Επιληψία μορφής πυκνοληψίας.
 8. Ανοικτή φυματίωσις πνευμόνων.
 9. Φυματιώδης μηνιγκίτις.
 10. Νεοπλασίαι βραδείας εξελίξεως.
 11. Βαρείαι αιμολυτικαί αναιμίαι απαιτούσαι συχνάς μεταγγίσεις αίματος.
 12. Καρδιακαί ή νευρικαί χρόνιαι παθήσεις μη αντισταθμιζόμεναι.
 13. Πάσα νόσος ή πάθησις δια την θεραπείαν της οποίας απαιτείται νοσηλεία εις Νοσοκομείον ή κλινικήν επί τρίμηνον τουλάχιστον.

Μεταγενέστερα προστέθηκαν οι παρακάτω νόσοι ή καταστάσεις με τις αντίστοιχες υπουργικές υποφάσεις

 1. Βαρεία ινώδης κυστική παγκρεατίτιδα (Φ.321.4/2/48661/30-5-1974, ΦΕΚ 607/Β/15-6-1974)
 2. Αιμορροφιλία 42373/21-4-1976 (ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976)
 3. Ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (για τους μαθητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 231.5/4/Γ2/3922/28-12-1984, ΦΕΚ 3/Β/7-1-1985)
 4. Κατάσταση κύησης (για μαθήτριες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γ2/3536/12-12-1985 και 231.5/7/Γ2/3031/22-10-1985, ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985)
 5. Άτομα που υφίστανται θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας, εξαρτημένων ατόμων (ΥΑ Γ2/3560/25-9-1989, ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989)

Ειδικά για την «Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση» εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :

ΥΑ Φ.105/Ε1/550/4-5-1982 (ΦΕΚ 296/Β/26-5-1982)

ΥΑ Ε3/96/22-2-1985 (ΦΕΚ 106/Β/1-3-1985) οι οποίες καθορίζουν τις ίδιες παθήσεις / καταστάσεις με αυτές της Γενικής Εκπαίδευσης

Από τους μαθητές των ΕΠΑΛ μόνο αυτοί της Α’ Τάξης είναι δυνατό να υπαχθούν στην κατηγορία των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 26 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων υπάγονται στους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μόνο οι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 (Α’ 125).

Θα υπάρξει συνέχεια στο ΡΕΠΟΡΤΑΖ για δικαιολογητικά και αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν  διδαχθέντων

 

ΠΗΓΗ: dide.flo.sch.gr/ ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password