Ψηφίζονται 40 κατά παρέκκλιση προσλήψεις – αποσπάσεις έως το 2027

Με Τροπολογία που ψηφίζεται αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης», η οποία θα είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, υπαγόμενη στον Υπουργό, αποτελούμενη από 3 Διευθύνσεις με συνολικά 7 Τμήματα.

 

Θα έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης», που θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των Προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται 40 θέσεις προσωπικού, εκ των οποίων:

– οι 29 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (17 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 8 ΠΕ Μηχανικών, 4 ΠΕ Πληροφορικής),

– οι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (3 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής),

– οι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων) και

– οι 2 δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι θέσεις αυτές καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ που απασχολούνται στους Φορείς του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕλΣτατ, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ.3 του αρ.90 του ν.4389/2016, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.  Η απόσπαση διενεργείται με Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, κατόπιν Αίτησης των ενδιαφερομένων Υπαλλήλων, ύστερα από Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας.  Η  απόσπαση γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Διοικητή, και εισήγησή του στο αρμόδιο όργανο του Υπ.Οικονομικών, για 3 έτη με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο.

Οι 40 θέσεις, με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων για τις αποσπάσεις, καλύπτονται και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως 3 ετών, δυνάμενη να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο, καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής.  Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται με Απόφαση του Υπ. Οικονομικών και ύστερα από σχετική Προκήρυξη, που συντάσσεται μετά από εισήγηση του Διοικητή. Η Προκήρυξη θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων, περιλαμβανομένης της δυνατότητας συνέντευξης.  «Η Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠκατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια.»

Οι 40 οργανικές θέσεις που συστήνονται με την Τροπολογία, καταργούνται την 31η Μαρτίου 2027.  Ομοίως, παύουν την 31η Μαρτίου 2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη νέα Δημόσια Υπηρεσία, για την υποβοήθηση του Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του, συστήνονται έως 8 θέσεις Συνεργατών, εκ των οποίων οι 3 δύνανται να είναι μετακλητοί.  Συστήνεται, επίσης, θέση Διευθυντή του Γραφείου Διοικητή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω Συνεργατών.

Να σημειωθεί ότι οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας θα επιλέγονται εκ του συνόλου του προσωπικού της (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων) και θα τοποθετούνται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Γενικά στη συγκεκριμένη Υπηρεσία δίνεται πλήθος κατά παρέκκλιση δυνατοτήτων. Π.χ. δύναται να συνάψει έως 2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) η καθεμιά, για την υποστήριξη της υποβολής στην Ε.Ε. του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.  Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ν.4412/2016, με την επιφύλαξη του αρ.38, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης

Πηγή: airetos.gr

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την Τροπολογία.

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password