1 στα 100 παιδιά αντιμέτωπο με τον Αυτισμό

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ASD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ASD) αποτελούν διά βίου νευροαναπτυξιακές διαταραχές που διαγιγνώσκονται στην πρώτη παιδική ηλικία, ενώ την τελευταία 20ετία παγκοσμίως, η συχνότητά της στα παιδιά είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Σχετίζονται με τον αυτισμό, μία αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς έδειξε ότι πάνω από ένα στα 100 Ελληνόπουλα ηλικίας 1011 ετών παρουσιάζει διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Αρχικά, η μελέτη έδειξε ότι ο επιπολασμός των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ASD) στην Ελλάδα σε παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών το 2019, βρέθηκε 1,15%.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πρόσφατες διαχρονικές μελέτες στις ΗΠΑ, η συχνότητα του αυτισμού από 1/110 παιδιά που ήταν το 2009, αυξήθηκε σταδιακά και σήμερα ανέρχεται σε 1 στα 59 παιδιά, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 2 παιδιά στα 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εμφανίζουν αυτισμό. Ο μέσος επιπολασμός παγκοσμίως, μεταξύ 2000 και 2016 εκτιμήθηκε σε 0,7%, ενώ στην πλειονότητα των πρόσφατων μελετών η συχνότητα του αυτισμού κυμαίνεται από 0,8% έως 1,5%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, τα αγόρια επηρεάζονται συχνότερα από τα κορίτσια σε αναλογία 4,14 αγόρια/1 κορίτσι. Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση της διασποράς του αυτισμού στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες από 0,59% . Ίσως 1,50%, ενώ στους 54 Νομούς από 0,31% έως 2,59%.

Επιπλέον, η πρώτη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα που εκτιμά τον επιπολασμό, τη διασπορά, την κατανομή φύλου και την ηλικία πρώτης διάγνωσης των Διαταραχών Αυτιστικού φάσματος στα παιδιά, έδειξε ότι η ηλικία πρώτης διάγνωσης του αυτισμού στη χώρα έγινε μετά το 4ο και έως το 10ο έτος μετά τη γέννηση, με σημαντική διακύμανση μεταξύ Περιφερειών και Νομών.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Λωρέττα Θωμαΐδου-Ηλιοδρομίτη, υπεύθυνη της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και της Μελέτης, τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εμφανίζουν ελλείμματα στην κοινωνική συνδιαλλαγή, τη γλωσσική και μη γλωσσική επικοινωνία, καθώς και περιορισμένες – επαναληπτικές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και κινήσεις, ενώ η σοβαρότητα των συμπτωμάτων, ποικίλλει.

«Εντοπίσαμε την κατανομή των περιπτώσεων ASD ανά ηλικία και φύλο κατά την αρχική διάγνωση σε κάθε Περιφέρεια και Νομό, γεγονός που μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πότε γίνεται η διάγνωση του αυτισμού σε κάθε μία περιοχή ξεχωριστά, ούτως ώστε η ανάπτυξη των αντίστοιχων Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης να προγραμματίζεται βάσει των πραγματικών τους αναγκών», καταλήγει η καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Λωρέττα Θωμαΐδου-Ηλιοδρομίτη. Η τομεοποίηση αυτή, επιτρέπει την πρόσβαση σε αριθμό πληθυσμού αναφοράς για τους παρονομαστές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Η επιλογή της ηλικίας των παιδιών βασίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι ο επιπολασμός σε παιδιά ηλικίας 10-11 ετών επιτρέπει ακριβέστερες εκτιμήσεις Της πραγματικής επίπτωσης της διαταραχής στην κοινότητα.

Ή Έρευνα περιλαμβάνει μεγάλο πληθυσμό παιδιών (182.879), ηλικίας 10 και 11 ετών, με υψηλή κάλυψη πληθυσμού 88,1% και υψηλό ποσοστό απόκρισης, καθώς το 87% των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης συμμετείχε στη μελέτη σε εθνικό επίπεδο.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα προαναφερθέντα παρέχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες Οπτικό με τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξομάλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την προσβασιμότητα και την παροχή των ιατρικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών βάσει των πραγματικών τους αναγκών. Τέλος, όπως υπογραμμίζει η κ. Λωρέττα Θωμαΐδου-Ηλιοδρομίτη, πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρωιμότερη αναγνώριση και διάγνωση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά στη χώρα μας, καθόσον η πρώιμη παρέμβαση στις μικρές ηλικίες (κάτω των 4 χρόνων) βελτιώνει σημαντικά την εξέλιξη των παιδιών και την πρόγνωση της σοβαρής νόσου του αυτισμού.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΣΥ

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, προκειμένου να συμβάλει στην αποτύπωση της συχνότητας του σοβαρού αυτού νοσήματος στην Ελλάδα, σχεδίασε πανελλαδική έρευνα για την «Εκτίμηση Επιπολασμού Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά (ηλικίας 9-11 ετών) στην Ελλάδα το 2019».

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη συμμετοχή των 62 Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής και υποστηρίχτηκε από το τμήμα Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας και το Νευροαναπτυξιακό Κέντρο Ειδικής Φροντίδας παιδιών του Πολεμικού Ναυτικού κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020 για μερικά ΚΕΣΥ.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί την πρώτη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα που εκτιμά τον επιπολασμό, τη διασπορά, την κατανομή φύλου και την ηλικία πρώτης διάγνωσης των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες και τους 54 Νομούς της χώρας. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με τις διαγνώσεις ASD κατά φύλο και ημερολογιακό έτος διάγνωσης έως το 2019, για παιδιά που γεννήθηκαν το 2008 και το 2009, από τα ΚΕΣΥ της χώρας.

Η επιλογή των ΚΕΣΥ ως πλαίσιο και πηγή των δεδομένων βασίστηκε στη δυνατότητα καταγραφής των διαγνώσεων του αυτισμού από πρωτογενή στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία τους, καθώς και στις αυστηρά τομεοποιημένες υπηρεσίες τους σε όλη τη χώρα.

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 18/10/2020 – Του ΘΟΔΩΡΗ ΤΡΥΠΟΣΚΙΑΔΗ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password