Προκήρυξη θέσεων Διευθυντή | Δ.Δ.Ε. Πειραιά

Προκήρυξη για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντή στο 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νίκαιας και στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πόρου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντή του 5ου Ημερήσιου Γυμνασίου Νίκαιας και του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Πόρου

Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Διευθυντή στο 5ο
Ημερήσιο Γυμνάσιο Νίκαιας και στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πόρου , για θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή τους και εως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4692/2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις επιλογής των διατάξεων του κεφαλαίου Γ του
Ν.4547/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή τους, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 έως και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 15.00μμ, αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email του ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ pysde@dide-peiraia.att.sch.gr. Επισημαίνεται ότι η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό
σημείωμα και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι σε ενυπόγραφη μορφή.

Oι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος
περιλαμβάνει:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 • Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
 • Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του,
  καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4547/2018.

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνονται τα εξής:

 • ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού
  Κώδικα (Ν. 35028/2007 Α’ 26),
 • οι τίτλοι και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια,
 • ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
 • Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά
  νόμο όργανο.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης ΤίτλωνΣπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

 

 

Επισημαίνεται ότι το πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υποψηφίου παρέχεται από την υπηρεσία προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

 • Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στην οποία έχει τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
 • Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
  εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
 • Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής (παρ.9, άρθρ.22 του
  Ν.4547/2018)δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικής μελέτης της κείμενης νομοθεσίας που επισυνάπτεται πριν την συμπλήρωση και κατάθεση της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.

 

Η πρόσκληση

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password