Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής εισακτέων σε Α.Ε.Ι.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία  εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Ηλεκτρονική εγγραφή των εισακτέων σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

 1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι επιτυχόντες στα Τμήματα και Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκ­κλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επι­τυχίας τους. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρ­μογή, οι σχολικές μονάδες παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες, όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης.

Ο επιτυχών εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε για την εισαγωγή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελ­τίου. Στη συνέχεια καλείται να συμπληρώσει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.. Ακολούθως, ο δικαιούχος συμπληρώ­νει τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα διεύ­θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η συμπλήρωση των στοιχείων επι­κοινωνίας είναι υποχρεωτική για όλους τους επιτυχόντες, ενώ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δια της αποστολής προσωποποιημένου μηνύματος με μοναδικό κωδικό, τον οποίον θα πρέπει ο αιτών να εισαγάγει στην ηλεκτρονική εφαρμογή προς επιβεβαίωση της ορθότητάς του.

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύ­θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
 2. Όλες οι διαδικασίες εγγραφής της παρούσας απόφα­σης διενεργούνται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Άρθρο 2

Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Τμήμα ή

Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. – Αίτημα διαγραφής

 1. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγ­γραφής του άρθρου 1, ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α’ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. από αυτά που περι­λαμβάνονται στην υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
 2. Εάν ένας επιτυχών, είναι ήδη εγγεγραμμένος σε πρό­γραμμα σπουδών α’ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή

Α.Ε.Α. της ημεδαπής, με την ίδια αίτηση-υπεύθυνη δή­λωση του άρθρου 1 της παρούσας, δηλώνει το Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. που είναι ήδη εγγεγραμμένος και ταυτόχρονα αιτείται τη διαγραφή του από αυτό, προ­κειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο Τμήμα ή στη νέα Σχολή.

Άρθρο 3

Αποστολή πινάκων αιτούντων εγγραφής – διαγραφής

 1. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικα­σίας εγγραφών, το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποστέλλει σε κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.:

α) Συγκεντρωτικό πίνακα των εγγεγραμμένων ανά Τμήμα ή Σχολή, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ο οποίος περιέχει τουλάχιστον τα εξής βασι­κά στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο: Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυ- μο, Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., στην περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλο πρόγραμμα σπουδών α’ κύκλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής. Στην περίπτωση των ήδη εγγεγραμμένων η εγγραφή τους τελεί υπό την αίρεση της διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα ή Σχολή.

β) Συγκεντρωτικό πίνακα των αιτούντων τη διαγραφή ανά Τμήμα ή Σχολή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγ­γραφή τους στο νέο Τμήμα ή Σχολή, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 4

Διαδικασία διαγραφής – εγγραφής επιτυχόντων σε άλλο Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.

 1. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπου­δών α’ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., απαιτεί­ται η ολοκλήρωση της διαγραφής τους από το εν λόγω Τμήμα ή Σχολή. Για τον λόγο αυτό οι Γραμματείες των Τμημάτων ή Σχολών μετά τη λήψη του συγκεντρωτικού πίνακα της περ. β’ του άρθρου 3 διαγράφουν αμελλητί τους αιτούντες τη διαγραφή φοιτητές.
 2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων ή Σχολών αποστέλ­λουν ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του νέου Τμήμα­τος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. σχετική βεβαίωση διαγραφής των φοιτητών που έχουν αιτηθεί διαγραφή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Με επιμέλεια της Γραμματείας του παλαιού Τμήματος ή Σχολής αποστέλ­λεται ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση διαγραφής προς τον αιτούντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεί­ου που είχε δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 3. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο επιτυ­χών δεν επιθυμεί τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας, δύναται πριν την έκδοση των βεβαιώσεων διαγραφής της προηγούμενης παραγράφου, να υποβάλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, στην οποία είχε ήδη αιτηθεί ηλε­κτρονικά τη διαγραφή του.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις Γραμματειών Τμημάτων και Σχολών

 1. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών, ελέγχουν και αντιπαραβάλλουν τον ονομαστικό πίνακα επιτυχό­ντων που έχουν ήδη λάβει με την απόφαση κύρωσης πινάκων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τον πίνακα της περ. α’ του άρθρου 3 της παρούσας.
 2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών δύνανται να χρησιμοποιούν τα επιβεβαιωμένα στοιχεία επικοινω­νίας των εγγραφέντων, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. α’ του άρθρου 3 της παρούσας για από­δοση κωδικών χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους ή / και για επικοινωνία.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγρα­φών, κάθε Τμήμα ή Σχολή των Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. συντάσσει και αποστέλλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή αρ­χείο όλων των τελικώς εγγραφέντων, συμπεριλαμβα­νομένων και των επιτυχόντων που ενεγράφησαν με τις διαδικασίες του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 6

Χρήση δεδομένων από Υ.ΠΑΙ.Θ.

 1. Για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων, η ηλε­κτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από άλλες βάσεις και εφαρμογές υπουργείων ή φορέων. Αν τα ατομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατη­ρίου, και ο αιτών δεν μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται την ορθότητά τους, τότε πρέπει να προβεί στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμέ­νων στοιχείων του στα συστήματα του Εθνικού Μητρώ­ου Α.Μ.Κ.Α., μέσω σχετικής αίτησής του σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο επιτυχών αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημέ­νων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονι­κή εγγραφή του, στην προβλεπόμενη προθεσμία.
 2. Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αί­τησης εγγραφής, μπορεί να εμφανίζεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την προαιρετική συμπλήρωση στοιχείων για στατιστικούς λόγους.

Άρθρο 7

Εγγραφή εισακτέων απευθείας στις Γραμματείες

Τμημάτων/Σχολών

 1. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρο­νική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεο­μηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμί­ας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης κατά το άρθρο 1 της παρούσας, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.
  1. Η διαδικασία εγγραφής της παρ. 1 πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή.
  2. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλή­ρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.
  3. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος άρθρου υποβάλ­λεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγρα­φή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής.
  4. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.

Άρθρο 8

Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της παρούσας

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζο­νται για την εγγραφή εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις σχολές του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται και πραγμα­τοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργείο.

Άρθρο 9

Καταργούμενη απόφαση

Η υπό στοιχεία Φ253/139394/Α5/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παι­δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2774) καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 10

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από το χρονικό διάστημα εγγραφών των επιτυχόντων στο ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2020

Η Υπουργός                            Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password