Καταργείται η Υ.Α. του 2018 για το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας

2 Οκτωβρίου 2020      ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ         Αρ . Φύλλου 4309

Αριθμ. 129321 129321/Δ1

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

1.1. του εδαφ. ε της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 , 2 του ν. 2525/1 997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (A’ 1 88),

1 .2. της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/201 1 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (A’ 1 1 8),

1.3. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

1 .4. του π.δ. 81 /201 9 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

1.5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

1 .6. του π.δ. 84/201 9 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

  1. Τ ην υπό στοιχεία 7922/Υ1 /5-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).
  2. Τις υπ’αρ. 1 2/05-03-2020 και 43/03-09-2020 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1 /Γ/472/1 24837/Β1 /21 -09-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α) Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021 καθορίζεται με την υπό στοιχεία 21072α/Γ2/28-02-2003 υπουργική απόφαση (Β΄ 303). Β) Η υπό στοιχεία 1 95694/Δ1 /1 5-1 1 195694/Δ1/15-11-2018 8 υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 5222) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020 -2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password