Εγγραφές στα ΑΕΙ με ταχυδρομείο λόγω Κορωνοιού

5 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ . Φύλλου 4374

Αριθμ. Φ.1 53/1 Φ.153/130532/Α5 (1)

Τροποποίηση της υπ’ Φ.151/20049/Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1 997» (Β’ 272).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/ 1 997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (A’ 1 88), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90).

  1. Τ ις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 41 86/201 3 (ΑΊ 93), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/201 9 (Α’70) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
  3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΑ του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019.
  4. Τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3432/ 2006 (Α’ 14).
  5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3848/2010 (Α’ 71 Α’).
  6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 20-2-2007 (Β’ 272) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α, της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Τις διατάξεις του π.δ. 8 1 /20 1 9 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’ 1 1 9).
  8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 1 21 ).

10.Την υπό στοιχεία Φ.1 /Γ/493/1 291 48/BI /28-9-2020 εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.1 Φ.151/20049/ Φ.151/20049/ Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1 997» (Β΄ 272), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 προστίθεται η φράση «Ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 , λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-1 9, οι γραμματείες των οικείων σχολών ή τμημάτων πρέπει να δίνουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών- Αλλογενών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password