ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕΔ

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή.

Κανένας εισηγητής δεν μπορεί διδάξει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ αν προηγουμένως δεν έχει λάβει τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή από τον ΟΑΕΔ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο ΦΕΚ 1524/Β/6-6-2014 στο οποίο και υπάρχουν τροποποιήσεις ως προς προηγούμενες αποφάσεις για τους εισηγητές του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014, καθώς και του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1−25, έτους 2014.

Προσόντα

Οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους κάτωθι:

– Διδακτορικό τίτλο σπουδών.

– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

– Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

– Πτυχίο ΙΕΚ.

– Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

– Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

– Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

– Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

– Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών στο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης που θα διδάξουν.

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης βεβαιώνεται από φορέα κατάρτισης του δημοσίου ή από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Πιστοποίησης.

Οι απόφοιτοι κέντρων ελευθέρων σπουδών, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κρίνει ότι οι ανωτέρω σπουδές δεν αντιστοιχούν σε τουλάχιστον σε 150 ώρες κατάρτισης, θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον τριετή βεβαίωση επαγγελματικής ή διδακτικής προϋπηρεσίας στο αντικείμενο που θα διδάξουν.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:

– Βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή

– Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.

Ειδικά:

– Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

– Για τη διδασκαλία αντικειμένων της πληροφορικής εκτός από πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές πληροφορικής από εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης.

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του (πρώην) ΕΚΕΠΙΣ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης.

Δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βιογραφικό σημείωμα οι καθηγητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και AΤ.Ε.Ι.).

Στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση ή ο φορέας κατάρτισης προσκομίζει βεβαίωση από τη γραμματεία του αντίστοιχου ιδρύματος, όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και το αντικείμενο το οποίο διδάσκει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η μετάκληση από το εξωτερικό εισηγητών με σπουδές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης με εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντικειμένου απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου σπουδών, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίζεται το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της πρόσκλησής τους.

Εγγραφή εισηγητών για τα προγράμματα ΛΑΕΚ

Οδηγίες για τους εισηγητές

Ο φάκελος υποβολής των δικαιολογητικών εδώ

Η Διεύθυνση

Την αίτηση που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι στη συνέχεια την αποστέλλουν συστημένα στην παρακάτω διεύθυνση:

ΟΑΕΔ – Διοίκηση

Αίτηση για ένταξη στο μητρώο εισηγητών ΛΑΕΚ- ΟΑΕΔ

Διεύθυνση Α3, τμήμα ΛΑΕΚ

Εθνικής αντιστάσεως 8,

Άλιμος τκ. 17456

 

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password