Νέο Δ.Σ. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 26 του ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159)
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια τηςΚυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ) του άρθρου 3 του ΠΔ 100/1994 (Α΄78),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄118).
2.Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 108227/Ζ1/21-8-2020) με τα προτεινόμενα ονόματα για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας .
3. Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 106413/17-8-2020) με τα προτεινόμενα ονόματα για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας .
4.Το αριθμ. πρωτ. 167/21-8-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως.
5.Την αριθμ. 104872/Β1/10-8-2020 βεβαίωση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ , σύμφωνα με την οποία με την παρούσα Υπουργική Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του
ΥΠΑΙΘ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Ορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)
τους κάτωθι:
1)τον Καζάζη Ιωάννη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΒ 677613 ), Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με αναπληρωτή τον Κουτσογιάννη Δημήτριο του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΖ 688963), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2) τον Ρεγκάκο Αντώνιο του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: Ξ 018440), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Τζιφόπουλο Ιωάννη του Ζαχαρία (ΑΔΤ: ΑΖ 813580), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3) τον Τσαγγάλη Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ρ 633383) , Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με αναπληρώτρια την Κοτζάμπαση Σοφία του Ηλία (ΑΔΤ: Λ 418238), Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4) τον Γιαννάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ 277485), Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Βαγενά Αθανάσιο του Αχιλλέα (ΑΔΤ: ΑΚ 054791), Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5) τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΜ 758749), , Δρ. Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρώτρια την Παπαδάτου Ευανθία του Γερασίμου (ΑΔΤ: ΑΝ
092270), Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών.
B. Το μέλος Καζάζης Ιωάννης του Νικολάου ορίζεται ως Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με
αναπληρωτή τον Κουτσογιάννη Δημήτριο του Βασιλείου.
Γ. Ορίζεται ως Γραμματέας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ο Βλάχος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ: Μ 787660), πτυχιούχος Νομικής, υπάλληλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και των αναπληρωτών τους είναι πενταετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

0 ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password